Kolačići nam pomažu pružanje boljeg korisničkog iskustva. Pročitajte više na: Pravne napomene. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

IMPRESUM I UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE

 

 • IMPRESUM

 

2FG Obrt za dizajn, vl. Ante Filipović-Grčić, Šibenik, Paška Zjačića 

Paška Zjačića 4, Šibenik

OIB: 92591795215

 

Poslovni subjekt 2FG Obrt za dizajn, vl. Ante Filipović-Grčić, Šibenik, Paška Zjačića  je upisan u Obrtni registar Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove, Odsjek za obrtništvo i turizam Šibensko-kninske županije, Republika Hrvatska pod brojem MBO: 97357944, broj obrtnice: 15010007161, vlasnik i osoba ovlaštena za zastupanje: Ante Filipović-Grčić, IBAN: HR8224020061140211630, SWIFT/BIC: ESBCHR22, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Jadranski trg 3/a, Rijeka

 

 • UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE

 

Datum: 20. siječnja 2022.

Uvjeti korištenja internetske stranice (u daljnjem tekstu: „Uvjeti korištenja“)

 

OPĆE ODREDBE

Internetska stranica www.2fgstudio.hr (u daljnjem tekstu: „Mrežno mjesto“) predstavlja službeno mrežno mjesto poslovnog subjekta 2FG Obrt za dizajn, vl. Ante Filipović-Grčić, Šibenik, Paška Zjačića, s registriranim sjedištem na adresi Paška Zjačića  4, Šibenik, Republika Hrvatska  (u daljnjem tekstu: „Poslovni subjekt“) i njegovo isključivo vlasništvo.

Poslovni subjekt omogućuje korištenje sadržaja Mrežnog mjesta kako je regulirano ovim Uvjetima korištenja. Uvjetima korištenja se propisuju uvjeti i pravila za posjetitelje, odnosno krajnje korisnike Mrežnog mjesta i odnose se na korištenje Mrežnog mjesta od strane istih.

Sastavni dio Uvjeta korištenja čine pravila o privatnosti te pravila o kolačićima.

Smatra se da korištenjem Mrežnog mjesta krajnji korisnici prihvaćaju Uvjete korištenja i sve u njima navedeno. 

Ukoliko krajnji korisnik bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja smatra neprihvatljivom, Poslovni subjekt ljubazno moli suzdržavanje od pristupa ovom Mrežnom mjestu.

U određenim okolnostima, pristup Mrežnom mjestu može biti onemogućen ili otežan zbog radova i održavanja, odnosno zbog uvođenja novog sadržaja, kao i u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Poslovnog subjekta, a koje će Poslovni subjekt nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

 

PRAVNE NAPOMENE

​Uporaba, odnosno korištenje sadržaja koji se nalazi na Mrežnom mjestu dopušteni su isključivo pod uvjetima navedenima u Uvjetima korištenja Mrežnog mjesta, a koja uključuju spomenuta pravila o privatnosti te pravila o kolačićima. Smatra se da pristupom na Mrežno mjesto Poslovnog subjekta krajnji korisnik pristaje na primjenu navedenih uvjeta. Informacije sadržane na Mrežnom mjestu dostupne su za potrebe onih koji žele doznati informacije o  Poslovnom subjektu.

Poslovni subjekt isključuje odgovornost za bilo koji sadržaj kojem ste kako krajnji korisnik pristupili putem mrežnih stranica drugih osoba na kojima je postojala poveznica na naše Mrežno mjesto. Ukoliko želite postaviti poveznicu na naše Mrežno mjesto to možete učiniti isključivo pod uvjetom da ste od nas dobili prethodnu pisanu suglasnost.

 

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Svi materijali na Mrežnom mjestu Poslovnog subjekta, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, slike, ilustracije, crteže, fotografije te videograme predstavljaju isključivo vlasništvo Poslovnog subjekta.

Bez izričite prethodne pisane suglasnosti Poslovnog subjekta kao nositelja prava intelektualnog vlasništva na materijalima, isti se ne smiju reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne svrhe. Nije dopušteno objavljivanje, prenošenje, reproduciranje, javno prikazivanje, mijenjanje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, niti svaka druga vrsta uporabe, odnosno korištenja sadržaja Mrežnog mjesta.

Ako je takva suglasnost dobivena, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke, odnosno materijale koji su zaštićeni pravom intelektualnog vlasništva. Prilikom korištenja sadržaja Mrežnog mjesta obvezno je navođenje izvora podataka.

Ovo Mrežno mjesto  može sadržavati  i poveznice do drugih internetskih stranica koje su kreirale treće osobe. Poslovni subjekt ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj tih stranica.

 

 • PRAVILA O PRIVATNOSTI

Molimo Vas da pažljivo pročitate ova pravila o privatnosti, koja čine sastavni dio Uvjeta korištenja Mrežnog mjesta Poslovnog subjekta 2FG Obrt za dizajn, vl. Ante Filipović-Grčić, Šibenik, Paška Zjačića (u daljnjem tekstu: Pravila o privatnosti).

Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.) (u daljnjem tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“) i  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" br. 42/18.), Poslovni subjekt je 20. siječnja 2022. godine donio sljedeća:
 

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Ova Pravila o privatnosti propisuju način i uvjete pod kojima Poslovni subjekt prikuplja, koristi, štiti i dijeli Vaše osobne podatke. Ova Pravila o privatnosti se ne odnose na obradu osobnih podataka zaposlenika Poslovnog subjekta, koja podliježe odvojenom skupu pravila.

Pojam „osobni podaci“ odnosi se na sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu: „ispitanik”). Stoga, radi se o svakom podatku kojim se izravno može utvrditi identitet pojedinca ili pomoću kojeg se može utvrditi identitet pojedinca kao što su ime, osobni identifikacijski broj, poštanska adresa ili adresa elektroničke pošte. Utvrđivanje identiteta može biti izravno samim podatkom ili u poveznici s bilo kojom drugim podatkom ili informacijom u našem posjedu ili za koju je izgledno da će doći u naš posjed.

 

Članak 1.

Primjena Pravila o privatnosti

Ova Pravila o privatnosti se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka svih ispitanika od strane Poslovnog subjekta kao voditelja obrade, neovisno o izvoru osobnih podataka ili načinu obrade, uključujući obradu osobnih podataka kako u redovnom poslovanju Poslovnog subjekta, tako i pristupanjem Mrežnom mjestu, službenim profilima Poslovnog subjekta na društvenim mrežama, kao što je Facebook (u daljnjem tekstu: „Profil Poslovnog subjekta“), ali i svim drugim i/ili naknadnim oblicima prisutnosti Poslovnog subjekta na internetskoj mreži ako se upućuje na ova pravila o privatnosti (u daljnjem tekstu zajednički ili pojedinačno: Internetske stranice).

Ova Pravila o privatnosti se također primjenjuju na sve ispitanike prilikom stupanja u kontakt sa Poslovnim subjektom bilo putem gore navedenih mrežnih platformi, bilo na bilo koji drugi način. Ako je Vama kao krajnjem korisniku bilo koja odredba ovih Pravila o privatnosti neprihvatljiva, molimo, nemojte pristupati našim Internetskim stranicama, niti nas kontaktirati na bilo koji drugi način.

U slučaju izmjena i/ili dopuna ovih Pravila o privatnosti, obavijestit ćemo Vas o tome na primjeren način na Mrežnom mjestu ili Profilu Poslovnog subjekta, a ažurirana će Pravila o privatnosti biti objavljena s datumom njihove primjene. Ako Vam bilo koja odredba izmijenjenih Pravila o privatnosti bude neprihvatljiva, molimo da počevši od datuma njihove primjene više ne pristupate našim Internetskim stranicama, odnosno da nas ne kontaktirate ni na koji način.

 

Članak 2.

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu podataka

Poslovni subjekt je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika u smislu odredbi članka 1. ovih Pravila o privatnosti. Uvijek nam se možete obratiti putem ovdje navedenih podataka za kontakt.

U odnosu na obradu određenih osobnih podataka na određene načine na Profilu Poslovnog subjekta, smatramo se zajedničkim voditeljima obrade, posebno u kontekstu promidžbe, marketinga i/ili oglašavanja, uključujući ciljano oglašavanje i profiliranje koje Profil Poslovnog subjekta može vršiti u skladu s vlastitim pravilima i uvjetima te postavkama za prikazivanje Vama ciljanih oglasa. Prije pristupanja Profilu Poslovnog subjekta, molimo Vas da također pažljivo proučite sva primjenjiva  pravila odnosnog Profila.

Poslovni subjekt  je imenovao službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti sa svim pitanjima, primjedbama, zahtjevima, prigovorima ili drugim komentarima u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka putem ovdje navedenih podataka za kontakt.

Ante Filipović-Grčić

2FG Obrt za dizajn, vl. Ante Filipović-Grčić, Šibenik, Paška Zjačića 

Paška Zjačića 4, 22000 Šibenik

Adresa elektroničke pošte: ante@2fgstudio.hr

Poslovni subjekt se obvezuje razmotriti svaki zahtjev ispitanika u skladu sa svim primjenjivim pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Poslovni subjekt zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva u onim slučajevima kada su takvi zahtjevi nerazumni. Odgovor na svaki zahtjev ispitanika Poslovni subjekt se obvezuje dostaviti najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana primitka zahtjeva.

 

Članak 3.

Kategorije Ispitanika

Poslovni subjekt  obrađuje osobne podatke sljedećih kategorija ispitanika:

i.               korisnika usluga koje Poslovni subjekt pruža u okviru obavljanja svoje poslovne djelatnosti;

ii.              poslovnih partnera, odnosno suradnika Poslovnog subjekta te

iv.             trećih pojedinaca, posebice posjetitelja Mrežnog mjesta, odnosno Profila Poslovnog subjekta.

 

Članak 4.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Poslovni subjekt 2FG Obrt za dizajn, vl. Ante Filipović-Grčić, Šibenik, Paška Zjačića  prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke samo u svrhe za koje su isti prikupljeni, i to:

 • radi ispunjavanja pravnih obveza Poslovnog subjekta;
 • u svrhu izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
 • za potrebe ostvarenja legitimnih poslovnih interesa Poslovnog subjekta ili treće osobe, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka te
 • na temelju izričite privole ispitanika.

 

Članak 5.

Izvori Osobnih podataka


Poslovni subjekt  prikuplja osobne podatke  izravno od ispitanika kad god je to moguće.

Osobni podaci prikupljeni izravno od ispitanika su primjerice podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora koje Poslovni subjekt sklapa s ispitanicima u okviru obavljanja svoje poslovne djelatnosti, komunikacijom sa pojedincem na bilo koji način i u bilo kojem obliku.

Poslovni subjekt u određenim okolnostima prikuplja osobne podatke ispitanika i neizravnim putem.

Osobni podaci prikupljeni neizravno od ispitanika su primjerice podaci koji su javno dostupni na mrežnim stranicama koje ne pripadaju Poslovnom subjektu, poput objava na društvenim mrežama, otvorenim forumima, podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija.

 

Članak 6.

Svrhe obrade osobnih podataka

Poslovni subjekt može obrađivati osobne podatke svih kategorija ispitanika određenih u članku 3. ovih Pravila o privatnosti u sljedeće svrhe, i to radi:

 

 • obavljanja profesionalne djelatnosti Poslovnog subjekta, odnosno pružanja ugovorenih usluga;
 • organizacije i vođenja poslovanja Poslovnog subjekta, izvršenja poslovnih procesa, upravljanja imovinom Poslovnog subjekta, ostvarivanja prava i obveza iz sklopljenih ugovora, uključujući u svrhu izbora suradnika i poslovnih partnera Poslovnog subjekta te upravljanja odnosima sa navedenima; izdavanja računa i plaćanja po računima, internih analiza, evidencija i izvješćivanja, sprječavanja, vođenja i rješavanja sporova, pohrane i slične poslovne svrhe;
 • izvršenja zakonskih obveza i obveza u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti i vođenjem poslovanja poslovnog subjekta, uključujući izvršenje obveza u vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka i ostvarivanjem prava ispitanika, primjerice, vođenje propisanih evidencija, komunikaciju s ispitanicima, uključujući odgovaranje na njihove zahtjeve za ostvarivanje prava, dostavljanje propisanih osobnih podataka nadzornim i drugim nadležnim tijelima kao što su Agencija za zaštitu osobnih podataka, Porezna uprava, Državni inspektorat i slično;
 • zaštite osoba i imovine, uključujući zaštitu zdravlja, sigurnosti i integriteta, posebice u svrhe pozadinskih provjera, kontrole pristupa poslovnom prostoru Poslovnog subjekta ili prostora na kojima Poslovni subjekt vrši svoje usluge te poslovnoj informacijsko-komunikacijskoj opremi, mrežama i sustavima te u
 • promidžbene i marketinške svrhe, uključujući posebice razvoj i unaprjeđivanje naših usluga, upravljanje odnosima s korisnicima naših usluga, suradnicima i poslovnim partnerima.

Osobne podatke prikupljene u određenu svrhu, Poslovni subjekt ne obrađuje u neke druge svrhe, osim u slučajevima, pod uvjetima i na način kako je to dopušteno prema Općoj uredbi o  zaštiti podataka i drugim važećim pravnim propisima, prvenstveno ako je takva daljnja obrada usklađena sa svrhom za koje su osobni podaci bili prvotno prikupljeni.

 

Članak 7.

Kategorije osobnih podataka

Poslovni subjekt obrađuje različite kategorije osobnih podataka ispitanika ovisno o predmetu i naravi odnosa ispitanika sa Poslovnim subjektom, tj. ovisno o kategoriji ispitanika i svrsi obrade osobnih podataka prvenstveno:

i.         identifikacijski podaci kao što su: ime i prezime, odnosno tvrtka/naziv; OIB, MBO, broj osobne iskaznice, putovnice i drugi službeni identifikatori;  fotografija, ostali podaci sadržani u osobnoj iskaznici, putovnici ili u drugim osobnim ispravama; fotografije i drugi identifikacijski podaci sadržani u javnim registrima ili službenim ispravama; mrežni identifikatori, uključujući IP adresu;

ii.        podaci za kontakt kao što su: adresa prebivališta, boravišta, odnosno sjedišta; adresa elektroničke pošte;  telefonski brojevi, uključujući privatne i/ili poslovne mobilne i/ili fiksne brojeve;

iii.       računovodstveni podaci kao što su:   naziv banke,  IBAN,  vrsta i broj kreditne kartice, drugi bankovni, transakcijski i financijski podaci te

iv.       drugi osobni podaci, primjerice kolačići na Mrežnom mjestu, kao i podaci koje proizlaze iz sadržaja koji ispitanici dobrovoljno dijele putem korištenja usluga Poslovnog subjekta na Internetskoj mreži, kao što su komentari, fotografije i objave na različitim platformama internetske mreže.

 

Članak 8.

Dijeljenje osobnih podataka

Poslovni subjekt u pravilu ne daje informacije o ispitanicima trećim stranama bez dopuštenja, ali postoje iznimke od tog pravila.

 • U određenim okolnostima Poslovni subjekt može koristiti usluge svojih suradnika i poslovnih partnera radi obrade podataka o ispitanicima u ime Poslovnog subjekta u određene svrhe (primjerice. pružanje marketinške pomoći i sl.), u kojem slučaju odnosne treće strane djeluju isključivo prema uputama Poslovnog subjekta, u skladu s utvrđenim pravilima koja se odnose na zaštitu povjerljivosti.
 • U određenim okolnostima Poslovni subjekt može ili mora podijeliti podatke o ispitanicima trećim stranama u pravne i/ili poslovne svrhe kao primjerice vladinim i nadležnim tijelima u svrhu sukladnosti sa pozitivnim zakonskim propisima i ispunjavanju razumnih zahtjeva tih tijela, profesionalnim savjetnicima koji provode ili štite naša zakonska prava i slično.
 • Anonimizirane, ukupne ili općenite podatke, prema kojima se ispitanici ne mogu identificirati, Poslovni subjekt smije podijeliti s bilo kojom trećom stranom (primjerice partneri, oglašivači, mediji, javnost i sl.).

 

Članak 9.

Međunarodni prijenos osobnih podataka

Poslovni subjekt osobne podatke obrađuje unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju potrebe prijenosa osobnih podataka ispitanika izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

 

Članak 10.

Zaštita osobnih podataka

Poslovni subjekt poduzima sve razumne mjere kako bi zaštitio podatke svojih ispitanika od neovlaštenog pristupa i korištenja, primjerice:

 • pristup osobnim podacima je omogućen isključivo zaposlenicima Poslovnog subjekta kojima su predmetni podaci potrebni radi vršenja poslovne aktivnosti poslovnog subjekta;
 • osobni podaci su pohranjeni u posebno odvojenim folderima (posebnim folderima na osobnim računalima te izdvojenim mjestima u zaključanim ormarima), sa jasno definiranim pravima pristupa;
 • Poslovni subjekt je implementirao odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja gubitka osobnih podataka ispitanika, njihove izmjene, krađe ili pristupa neovlaštene treće strane;
 • Poslovni subjekt je osigurao odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke sustave kojima štiti i čuva podatke koje prikuplja preko internetske mreže.

 Članak 11.

Prava ispitanika

Ispitanici su ovlašteni u bilo kojem trenutku, bez ikakvih negativnih posljedica:

 • povući svoju privolu za bilo kakvu vrstu marketinških komunikacija i drugu obradu osobnih podataka;
 • zatražiti potvrdu o obradi (o svrsi obrade, izvoru, kategoriji osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci kao i lokaciju takvog prijenosa, predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka, upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja i profiliranju);
 • izvršiti uvid u svoje osobne podatke;
 • zatražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka;
 • prigovoriti daljnjoj ili prekomjernoj obradi osobnih podataka;
 • blokirati nezakonitu obradu osobnih podatka;
 • zatražiti brisanje svojih osobnih podataka te
 • zatražiti prenošenje osobnih podataka drugom voditelju obrade.

 

Članak 12.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da je Poslovni subjekt prilikom obrade Vaših podataka prekršio nacionalne ili europske propise o zaštiti osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu, hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno, u slučaju promjene važećih propisa, drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, kao i nadzornom tijelu unutar Europske unije.

 

Članak 13.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Poslovni subjekt obrađuje osobne podatke ispitanika:

 • u rokovima propisanim zakonom;
 • ako rokovi čuvanja osobnih podataka nisu određeni zakonom, sve dok je to potrebno za ostvarivanje svrhe u koje su prikupljeni, osim ako ispitanik zahtijeva njihovo uništenje prije isteka određenog roka, pritom,
 • određene osobne podatke, odnosno pripadajuću dokumentaciju u kojoj su sadržani, Poslovni subjekt može čuvati najdulje u roku od 6 (slovima: šest) godina od ostvarivanja svrhe u koje su bili prikupljeni, u svrhu dokazivanja za slučaj eventualnih naknadnih prigovora, sporova ili postupaka;
 • Nakon isteka odgovarajućeg roka čuvanja Poslovni subjekt će uništiti osobne podatke Ispitanika ili ih, pak, anonimizirati ako za to postoje potreba te ako su ispunjene odgovarajuće pretpostavke.

 

Članak 14.

Ograničenje odgovornosti

Usprkos činjenici da Poslovni subjekt poduzima sve dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka ispitanika od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa, Poslovni subjekt ne može jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikuplja neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila o  privatnosti.

Slijedom navedenog, Poslovni subjekt isključuje odgovornost za štetu nanesenu ispitanicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima.

Budući da Poslovni subjekt nema kontrolu nad osobnim podacima koje ispitanici dostavljaju prilikom pristupa ili korištenja drugih mrežnih stranica, odnosno izravno trećim osobama, do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima, Poslovni subjekt isključuje odgovornost za štetu koja može nastati ispitanicima ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na opisani način.

 

 • PRAVILA O KOLAČIĆIMA

Poslovni subjekt koristi tehnologije koje se standardno koriste u marketinškoj djelatnosti, kao što su primjerice kolačići za prikupljanje informacija o korištenju Mrežnog mjesta i komunikacije putem elektroničke pošte.

Postavke svojeg preglednika možete podesiti tako da ne spremate kolačiće. Međutim, u nekim slučajevima neke od funkcionalnosti našeg Mrežnog mjesta zahtijevaju kolačiće i možda neće funkcionirati odlučite li ih ne prihvatiti.

O korištenju kolačića na našem Mrežnom mjestu detaljnije pročitajte u nastavku:

Prilikom Vašeg posjeta našem Mrežnom mjestu Poslovni subjekt može prikupljati određene podatke, poput identifikatora Vašeg uređaja, vrste internetskog preglednika koji koristite, IP adrese s koje pristupate našem Mrežnom mjestu i drugo, pomoću tzv. „kolačića“ odnosno drugih sličnih tehnologija za praćenje i pohranu podataka te pristup njima kao što su pikseli, web-pratilice i drugo (u daljnjem tekstu: „Kolačići“). U načelu, Kolačići ne sadrže osobne podatke. Na našem Mrežnom mjestu koriste se sljedeće vrste Kolačića prema sljedećim kriterijima podjele:

Prema namjeni:

 • nužni Kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje Mrežnog mjesta i služe za uredno prikazivanje sadržaja dostupnih na Mrežnom mjestu. Nužni Kolačići se pohranjuju na Vašem uređaju na temelju našeg legitimnog interesa ukoliko ih ne isključite u postavkama svog internetskog preglednika. Pritom napominjemo da bi njegovo isključivanje moglo utjecati na Vaše korisničko iskustvo na našem Mrežnom mjestu, jer bi time bila onemogućena određena funkcionalnost;
 • analitički Kolačići koji služe za mjerenja i analize korištenja našeg Mrežnog mjesta i pomažu nam u razumijevanju ponašanja naših posjetitelja i korištenja Mrežnog mjesta. Za postavljanje analitičkih kolačića potrebna nam je Vaša prethodna suglasnost koju dajete prilikom pristupa Mrežnom mjestu i koju možete slobodno povući u svakom trenutku i isključiti odgovarajuću opciju za pohranu Kolačića u postavkama svog internetskog preglednika. Ako odbijete postavljanje takvih Kolačića, to neće utjecati na Vaše korisničko iskustvo na našem Mrežnom mjestu;

Prema izvoru:

Naše Mrežno mjesto se koristi isključivo Kolačićima treće strane koje na Vaš uređaj mogu postavljati treće osobe, tj. pružatelji određenih usluga koje koristimo na temelju ugovora koje smo s njima sklopili. Pristup takvim Kolačićima, osim našeg Poslovnog subjekta, ima i ona treća osoba koja ih je postavila te se na njih mogu primjenjivati i pravila o privatnosti i kolačićima te treće osobe;

Prema trajanju:  

 • Kolačići sesije pohranjuju se na Vaš uređaj i traju za vrijeme Vašeg posjeta našem Mrežnom mjestu te se brišu nakon što zatvorite preglednik i
 • privremeni Kolačići na Vašem uređaju ostaju i nakon što napustite naše Mrežno mjesto i zatvorite preglednik, i to do roka određenog u samom kolačiću, čijim se istekom kolačić automatski deaktivira.

U odnosu na Profil Poslovnog subjekta, operatori društvenih mreža, kao što je Facebook u svojstvu voditelja obrade mogu se koristiti vlastitim kolačićima, primjerice za ciljano oglašavanje i profiliranje koje može vršiti u odnosu na korisnike svoje društvene mreže koji istodobno prate i Profil Poslovnog subjekta. Stoga, prije pristupanja našem Profilu, pozivamo Vas da pažljivo proučite sva primjenjiva pravila odnosnih društvenih mreža.

____________________________________________________________________________________

Digitalne reprodukcije dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno – Bez prerada (CC BY-NC-ND).

© 2FG Obrt za dizajn, vl. Ante Filipović-Grčić, Šibenik, Paška Zjačića, 2022. Sva prava pridržana; Uvjeti korištenja